Paziņojums

 

Ar 2020.gada 23. martu līdz 14.aprīlim Tukuma Mūzikas skolā mācības mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās notiks attālināti.

 

 1. Skaidrojums:     Profesionālās ievirzes izglītības mācību process tiks turpināts.

 

 1. Audzēkņiem stundas notiks pēc līdzšinējā stundu plāna, tikai ar attālinātu darbību. Pedagogs sazināsies ar savu audzēkni.

 

 1. Saziņai ar audzēkņiem, vecākiem, aizbildņiem Tukuma Mūzikas skolas pedagogi un skolas administrācija izmantos telefonsakaru pakalpojumus, e-saraksti, WhatsApp vai skolas mājas lapu, par to audzēkņus/audzēkņu vecākus (aizbildņus) informēs specialitātes pedagogs.

 

 1. Darbs grupu stundu nodarbībām tiek plānots pēc pedagoga dotajiem norādījumiem, sagatavojot katrai mācību grupai konkrētus uzdevumus. Par grupu darbu atbild konkrētās grupas pedagogs.

 

 1. Darbs attālināti notiks visās individuālajās nodarbībās: (specialitāte-instrumenta spēle, vispārējās klavieres) un grupu nodarbībās profesionālās ievirzesprogrammās.

 

 1. Kolektīvās muzicēšanas nodarbību laikā pedagogi veiks metodisko darbu – gatavos skaņdarbu aranžijas, nošu materiālus, sazināsies ar audzēkņiem par repertuāra apguvi. Pedagogs pats organizēs saziņu ar audzēkni par kolektīvās muzicēšanas nodarbībām attālināti.

 

 1. Interešu izglītības programmas “Notiņas” audzēkņiem specialitātes pedagogs dos savus norādījumus mācību darbam (nošu apguve, rakstu darbs, mūzikas klausīšanās, ritma uzdevumi u.c.). “Notiņu” grupu nodarbību pedagogs strādā pie metodisku materiālu izveides.

 

 1. Par individuālo mācību stundu nodrošināšanu atbildīgs konkrētās specialitātes pedagogs.

 

 1. Mācību darba norise, izmantojamie rīki:
 2. individuālās nodarbības/grupu nodarbības mūzikā – WhatsApp/ Skype.

 

 1. grupu nodarbības mūzikā-e-sarakstē/ WhatsApp; vai e-pastā.

 

 1. citi rīki – pēc pedagoga ieskatiem sadarbībā ar audzēkņa vecākiem.

 

 1. Vecākiem sekot līdzi bērnu attālinātajām mācībām, neskaidrību gadījumos sazināties ar pedagogu un noskaidrot visus interesējošos jautājumus.

 

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar COVID-19, lūgums saziņai par aktuālajiem jautājumiem izmantot tālruņus:

 

Informācija par audzēkņu attālināto apmācību – pie priekšmeta pedagoga;

Informācija par mācību procesu – pie direktores vietnieces: 26333864

Informācija par skolas vadības jautājumiem: 29440320; 27060656

 

Arhīvs
Kalendārs

Facebook