Notiņas

Sagatavošanas klase

Izglītības programma ,,Notiņas” ir kultūrizglītības programma, kura atbilst valsts īstenotās bērnu muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem.

Programma vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu mācību darbu, mūzikas instrumentu spēles iemaņu – individuālās stundas – 40 minūtes pie instrumenta spēles pedagoga –   un teorijas pamatu apguvi – grupu stundas – 40 minūtes.  Grupu nodarbības vada Ināra Vičmane.

Programmas īstenošanas uzdevumi ir nodrošināt sistematizētu pamata zināšanu un prasmju apguvi; sekmēt bērna emocionālo un intelektuālo attīstību; atraisīt bērna muzikalitāti un individuālās radošās spējas; attīstīt muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu; attīstīt muzikālo domāšanu; veidot vokāli intonatīvās iemaņas; iepazīstināt ar konkrēti apmācāmā instrumenta specifiku, skanējumu, skaņas izvilināšanas tehnikām; praktizēt instrumenta spēles pamatus; sekmēt muzikālās darbības pieredzi instrumentu spēlē; sekmēt piedalīšanos koncertos;  audzēkņu intereses izraisīšana, noturēšana instrumenta spēles nodarbībās. Audzēkņiem ir iespēja apgūt mūzikas instrumentu pirms mūzikas skolas pamatprogrammas uzsākšanas. Piedāvājam apgūt: akordeona spēli, klavierspēli, vijoles spēli, kokles spēli, klarnetes spēli, flautas spēli, trompetes spēli un sitaminstrumentu spēli.