Mūzikas teorija

Solfedžo un mūzikas teorija ir mācību priekšmets, kas veltīts muzikālās dzirdes attīstīšanai. Tā pamatā ir dziedāšana ar nošu nosaukumiem, kura attīsta un veido muzikālo dzirdi, kas sevī ietver intonatīvo dzirdi – spēju intonēt gammas, intervālus, akordus, melodiskos vingrinājumus; tautas dziesmas; harmonisko dzirdi – rosina saklausīt un atšķirt akordus, intervālus; polifono dzirdi – sadzirdēt daudzbalsību; tembrālo dzirdi – atšķirt instrumentu tembrālo skanējumu, un iekšējo dzirdi. Muzikālās dzirdes attīstīšanas nolūkos stundās notiek dziedāšana ar nošu nosaukumiem, tiek veikta dzirdes analīze, rakstīti muzikāli diktāti. Neattīstot muzikālo dzirdi, par mūziķi kļūt nav iespējams, taču pilnīgi nemuzikālu cilvēku gandrīz nemaz nav. Zinātnieku ilggadējie pētījumi atklājuši, ka muzikālā dzirde ir 99% cilvēku. Muzikālo dzirdi ir iespējams attīstīt, tikai kādam tas padodas vieglāk, citam ne tik viegli. Mērķtiecīgi un metodiski pildot vingrinājumus muzikālās dzirdes attīstīšanai,  pēc laika ir saprotams, ka mūzikas uztvere ir mainījusies un ir iespējams saklausīt to, kas agrāk  netika sadzirdēts.

Stundās tiek apgūta pamata terminoloģija mūzikā. Veicinām izpratni par mūzikas teorijas praktisko pielietojumu, tā ietvaros  muzicējam, spēlējam pavadījumus, dziedam dziesmas, veidojam daudzbalsību, mācāmies izprast, teorētiski analizēt  specialitātēs apgūstamos skaņdarbus.

Mācību priekšmets tiek apgūts visus mācību gadus mūzikas skolā.

Pedagogi:

Ligita Zemniece, Ināra Vičmane, Velga Žvirble, Daiga Akmane-Morica-Okmane.

 

Mūzikas literatūra – šajā mācību priekšmetā iepazīstam gan latviešu, gan ievērojamu ārzemju komponistu skaņdarbus.

Mūzikas literatūra ir cieši saistīta arī ar vēsturi, ģeogrāfiju, glezniecību, literatūru, arhitektūru un pat anatomiju. Tādēļ starp skaņdarbu video nereti runājam arī par pilīm, zivīm, papagaiļiem, dārgakmeņiem, katedrālēm un pavārgrāmatām. Jo tas viss saistīts ar ievērojamu komponistu un izpildītājmākslinieku dzīvi un daiļradi.

Skatāmies arī filmu, multfilmu fragmentus, reklāmas, jo nereti tur dzirdamas mūzikas vēsturē nozīmīgu skaņdarbu melodijas.

Iepazīstam mūzikas izteiksmes līdzekļus, mācāmies tos saklausīt un analizēt skaņdarbos. Mācāmies par dažādiem mūzikas žanriem, orķestru un ansambļu sastāviem, mūzikas instrumentiem, mūzikas formām. Kopā arī apmeklējam operas izrādes un koncertus.

Mācību programma iepazīstina gan ar latviešu mūzikas klasiķiem, gan mūsdienu latviešu komponistu veikumu. Spilgtāko ārzemju komponistu daiļrade aptver laika posmu no viduslaikiem līdz 20.gs.sākumam.

Kvalitatīvas, mākslinieciski nozīmīgas mūzikas klausīšanās attīsta emocionalitāti, intelektu un jaunrades spējas mūzikā, palīdz veidot daudzpusīgu un muzikāli kompetentu personību. Vienmēr tiek rosināts  izglītojamos aktīvi iesaistīties sava novada (un ne tikai) kultūras dzīvē.

Mācību priekšmets mūzikas skolā tiek apgūts piecus gadus.

Pedagogs: Agnese Vītoliņa.

Teorētisko priekšmetu nodaļas vadītāja Ināra Vičmane

 

Tukuma Mūzikas skolā darbojas jaunāko klašu vokālais ansamblis “Kriksis” un vecāko klašu vokālais ansamblis “Kreksis”. Abi ansambļi aktīvi piedalās mūzikas skolas, Tukuma pilsētas koncertu dzīvē, dažādos svētkos, konkursos, aktīvi muzikāli sadarbojas ar skolas kolektīviem – vecāko klašu vijolnieku ansambli, pūtējiem, pūtēju  orķestri.  Skolas jubilejās kopā ar ansambļiem  uzstājas arī bijušie dziedātāji –  skolas absolventi. Ansambļu vadītāja un koncertmeistare Ināra Vičmane.